Information om cookies

Vi använder oss av cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar förutsätter vi att du vill ta emot cookies från Volvo Penta webbplats. Du kan ändra dina inställningar för cookies när som helst. Tänk bara på att om du inte tillåter cookies alls så kan vi inte längre garantera att vår webbplats fungerar fullt ut. Vissa funktioner på webbplatsen försvinner och du kan inte längre se alla webbsidor. Läs mer på sidan "Om cookies".

Acceptera

Gå till: Gå till:

Dataskydd

Volvo Penta Shop - Electronic Parts Catalog

Volvo Penta Shop och Volvo Penta tackar för ditt intresse för våra produkter och för ditt besök på Volvo Penta Shops webbplats www.volvopentashop.com (”webbplatsen”).

Personuppgifter

Detta meddelande ger vägledning rörande Volvo Pentas behandling av dina personuppgifter. Mer information om dataskydd kan förekomma på andra webbplatser, som tillhör olika företag inom Volvokoncernen, på webbplatser inom Volvokoncernen på vilka specialfunktioner tillhandahålls, eller genom den affärspartner (säljare) från vilken du köper delar på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbsidor som inte tillhör något företag inom Volvokoncernen. Volvokoncernen ansvarar inte för åtgärder för dataskydd på dessa webbsidor.

Vår webbplats fungerar som en marknadsplats, där vi tillåter Volvo Penta affärspartners (tredjepartssäljare) att sälja delar till dig. Dessa affärspartners driver butiker på www.volvopentashop.com.Affärspartners tillhör inte Volvokoncernen. De verkar i eget namn och för egen räkning. Volvo Penta påtar sig inget ansvar för sådana affärspartners. Du kan avgöra vilken tredje part som är involverad i dina transaktioner på webbplatsen. Affärspartnern är det företag från vilket du köper delar, och du kan också välja att hämta de delar du köpt hos din valda serviceåterförsäljare. Om du valt att köpa delar på webbplatsen delar vi dina uppgifter rörande dina transaktioner med den affärspartner du har valt att köpa delar från, och, i förekommande fall, med din serviceåterförsäljare. Volvo Penta påtar sig inget ansvar för affärspartners eller serviceåterförsäljares behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter om identitet samt kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

AB Volvo Penta (organisationsnummer 556034-1330) (”Volvo Penta”) är personuppgiftsansvarig för uppgifter som Volvo Penta inhämtar från dig, och därmed ansvarig för behandling av dessa personuppgifter enligt tillämpliga lagar och föreskrifter för dataskydd.
Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta Volvo Pentas dataskyddsansvarige på DPO_Office@volvo.com eller per brev eller telefon:

AB Volvo, att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sverige

+46 (0)31 66 00 00

Om du har valt att köpa delar på webbplatsen är den affärspartner (säljare) som du har köpt delar från personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, i samband med effektueringen av din beställning. Du kan inhämta ytterligare information rörande integritet från respektive affärspartner.  

Vilka kategorier av personuppgifter inhämtar Volvo Penta?

Volvo Penta behandlar följande kategorier av personuppgifter, om du lämnar dem vid registrering av ditt personliga konto: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön samt företag. Namn, adress och e-postadress är obligatoriska, all övrig information är frivillig.

Du uppmanas också att lämna information om huruvida du är äldre än 16 år och därmed är tillräckligt gammal enligt lag för att genomföra köp.

Vidare kommer vi att behandla information om din beställningshistorik.

I vissa fall och beroende på gällande lagstiftning i vissa länder, kan skatteregion, yrke, passnummer och/eller personnummer eller motsvarande krävas enligt lag. Om du bor i ett land där sådan information krävs enligt lag, kommer du att uppmanas att lämna även denna information. Volvo Penta kommer inte använda denna information, men affärspartnern (säljaren) måste enligt lag rapportera dessa uppgifter till relevanta myndigheter. Om du köper delar kommer dessa uppgifter att lämnas till din affärspartner (säljaren) från vilken du köpt delar, så att affärspartnern kan uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

När du besöker webbplatsen är din webbläsare tekniskt konfigurerad för att automatiskt överföra följande data (”loggdata”) till vår webbserver, varvid vi samlar dessa data i loggfiler: datum för åtkomst, klockslag för åtkomst, URL för hänvisande webbplats, hämtad fil, överförd datavolym, webbläsarens typ och version, operativsystem, IP-adress samt domännamn för internetleverantör.

Volvo behandlar dina personuppgifter för nedanstående ändamål och på nedanstående rättsliga grund

När du registrerar ett personligt konto lagras och behandlas uppgifter om namn, adress, e-postadress, kön, telefonnummer samt dina användaruppgifter (användarnamn, lösenord). Du måste bekräfta att du är äldre än 16 år. Webbplatsen tillåter att du använder din e-postadress och ditt personliga lösenord för att logga in på ditt konto och göra beställningar hos önskad affärspartner (säljare).

Volvo Penta behandlar ovannämnda uppgifter på följande rättsliga grund: för att det är nödvändigt för att vidta åtgärder på din begäran före ingående av avtal med den affärspartner du vill köpa delar från.

Volvo Penta använder uppgifterna för att skapa och hantera ditt personliga konto och för att bekräfta att du är tillräckligt gammal enligt lag för att genomföra köp. Vidare kommer vi att använda uppgifterna för att behandla beställningen och kommunicera med den affärspartner du köpt delar från, liksom med vald serviceåterförsäljare, om du har valt för att hämta delarna hos en serviceåterförsäljare.

Volvo Penta behandlar uppgifter rörande din beställningshistorik, men endast i form av anonymiserade och aggregerade uppgifter. Sådana anonymiserade och aggregerade uppgifter om beställningshistorik analyseras enbart för statistiska ändamål i syfte att förbättra webbplatsen, våra tjänster och våra produkterbjudanden. Volvo Penta behandlar din beställningshistorik med berättigat intresse som rättslig grund. Volvo Pentas berättigade intresse innefattar intresset att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Loggdata (enligt definition ovan) är nödvändiga för tekniska ändamål för att på korrekt sätt leverera det innehåll du begär och insamlande därav är en oundviklig aspekt av användning av webbplatser. Loggdata anonymiseras och analyseras enbart för statistiska ändamål, i syfte att förbättra webbplatsen och dess underliggande funktioner. Volvo Penta behandlar dina loggdata med berättigat intresse som rättslig grund. Volvo Pentas berättigade intresse innefattar intresset att hantera vår webbplats enligt god verksamhetspraxis och att upprätthålla webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet.

Behandling för affärspartners (säljares) räkning

Vi behandlar dig beställningshistorik för den affärspartners (säljares) räkning från vilken du har köpt delar. I vissa länder är affärspartnern (säljaren) enligt lag skyldig att rapportera skatteregion, yrke, passnummer och/eller personnummer eller motsvarande i samband med gjorda beställningar. I sådana fall behandlar vi dessa uppgifter för affärspartnerns räkning, men vi använder dem inte själva. Affärspartnern (säljaren) är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i detta avsnitt och du kan inhämta ytterligare information rörande integritet från respektive affärspartner.

Vad händer om du inte lämnar några personuppgifter till Volvo Penta?

Om du inte lämnar oss erforderliga personuppgifter, som namn, adress och e-postadress, vid registrering av konto, kan du inte köpa delar från någon affärspartner på webbplatsen.

I vissa länder är du enligt lag skyldig att lämna uppgifter om till exempel skatteregion, yrke, passnummer och/eller personnummer eller motsvarande i samband med köp. Om du inte lämnar oss dessa uppgifter när det anges att så krävs, kan du inte köpa delar från någon affärspartner på webbplatsen.

Hur delar Volvo Penta dina personuppgifter?

Vi kommer vi inte att lämna dina personuppgifter vidare till tredje part, med undantag för tredje part som utför tjänster för vår räkning.

Om du köper delar, delar vi namn, adress och telefonnummer (om du lämnat dessa uppgifter) med affärspartnern (säljaren). Om du har valt att hämta delarna hos din valda serviceåterförsäljare, delar vi dessa uppgifter med den berörda serviceåterförsäljaren. Ekonomiska uppgifter i samband med betalningstransaktionen kommer att tillhandahållas det tredjepartsföretag som behandlar betalningen. Ytterligare information rörande integritet kan tillhandahållas av affärspartnern (säljaren) och eventuell annan tredje part som är involverad i transaktionen.Observera att affärspartnern (säljaren) till myndighet eller annat juridisk instans kan rapportera skatteregion, yrke, passnummer och/eller personnummer eller motsvarande i samband med beställningar du gjort, om så krävs enligt lag eller är nödvändigt för eventuell skattereduktion vid betalningshantering.

Kommer Volvo Penta att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Volvo Penta delar normalt inte personuppgifter med någon utanför Volvokoncernen, om inte detta krävs enligt lag eller föreskrift. Volvo Penta kan dock, om så krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen av personuppgifter, dela dina personuppgifter med andra företag inom Volvokoncernen, inklusive företag utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES). Volvo Penta kan också, om så krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen av personuppgifter, dela dina personuppgifter med tredjepartsföretag och leverantörer, inklusive företag utanför EU/EES.

Volvo Penta säkerställer att lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas för att tillhandahålla adekvat skydd av dina personuppgifter, enligt kraven i gällande lagstiftning rörande dataskydd. Detta kan exempelvis innefatta tillämpning av avtal, mellan företag eller externt, rörande databehandling, baserade på EU-godkända standardkontraktsklausuler, Privacy Shield mellan EU och USA eller andra sådana mekanismer, vilka från tid till annan är erkända eller godkända av relevanta myndigheter. Om du har frågor om överföringen, kontakta Volvo Pentas dataskyddsansvarige.

FHur länge lagrar Volvo Penta dina personuppgifter?

Om du har registrerat ett konto på vår webbplats kommer dina personuppgifter att lagras tills dess att du tar bort ditt konto under My profil/Inställningar eller Min profil/Glöm mig.

Din beställningshistorik lagras i 12 år. Vi lagrar beställningshistorik för affärspartnerns räkning, för att affärspartnern ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter rörande garanti och produktansvar

Dina rättigheter rörande dataskydd

Du har rätt att av Volvo Penta begära information om de personuppgifter rörande dig som behandlas, samt att få åtkomst till sådana personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter, samt att begära radering av dina personuppgifter. Detta kan du göra på webbplatsen genom att logga in och välja My profil/Inställningar eller Min profil/Glöm mig.

Vidare har du rätt att begära att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att du kan begära att Volvo Penta begränsar sin behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Du har också rätt att invända mot behandling baserad på berättigat intresse eller mot behandling för direkt marknadsföring. Därtill har du rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig) om Volvo Pentas behandling av dina personuppgifter bygger på samtycke eller kontraktsenlig skyldighet och är automatiserad.
Du har också rätt att hos övervakande myndighet anföra klagomål rörande Volvo Pentas behandling av dina personuppgifter. För mer information om dessa rättigheter och hur du kan utöva dem, kontakta Volvo Penta dataskyddsansvarige.

Analyser

För att ständigt förbättra och optimera våra tjänster använder vi så kallade spårningstekniker. När du besöker vår webbplats kan information om åtkomsten komma att lagras på vår server (datum, klockslag, sidor som visats). För detta ändamål använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera hur du använder vår webbplats, med hjälp av så kallade kakor (cookies). Du kan läsa mer om kakor nedan. Den information du genererar vid användningen av webbplatsen överförs som regel till en Google-server i USA och lagras där. Du kan förhindra att Google samlar in eller behandlar de data som genereras av kakan rörande din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), genom att ladda ned och installera ett tilläggsprogram för webbläsaren, vilket du hittar på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Användning av kakor

När du visar denna webbplats kan det hända att vi sparar viss information i form av en ”kaka” på din dator. Kakor används av många webbplatser för att underlätta besökandes åtkomst till specifika funktioner. Den information som lagras i en kaka kan också användas för att övervaka en användares agerande på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor: Kakor av den första typen sparar en fil under tämligen lång tid på din dator och används för att fastställa om det förekommit något slags kontakt mellan oss och din dator vid något tidigare tillfälle. Kakor av den andra typen kallas sessionskakor och lagras tillfälligt i datorns minne medan du besöker webbplatsen. Sessionskakor lagras inte i webbläsaren under längre tid, utan raderas så snart du stänger webbläsaren.

Volvokoncernen använder kakor för att samla in besöksstatistik och registrera information om dina preferenser när du navigerar genom webbsidor. Genom att göra detta hoppas vi kunna erbjuda våra besökare mer relevant och specifik information.

Om inte annat uttryckligen anges, använder Volvokoncernen aldrig kakor för att samla in personuppgifter.

Om du föredrar att inte tillåta kakor från Volvokoncernen, kan du blockera kakor i inställningarna för webbläsaren. Detta innebär dock att vi inte kan garantera att alla funktioner på vår webbplats fungerar på avsett sätt.

Övrig juridisk information

Information om upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats (text, foton, grafik) är upphovsrättsskyddat och upphovsrätten tillhör AB Volvo, Sverige, och/eller associerade dotterbolag och/eller dess licenshavare eller tredje part. Informationen på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, text-, bild- och ljudmaterial, får inte återges, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, om inte informationen endast är avsedd för privata ändamål eller om inte annat uttryckligen anges. Det är uttryckligen förbjudet för användare eller tredje part att ändra innehållet på webbplatsen.

Varumärken

Om inte annat anges omfattas varumärken, företagslogotyper och symboler som förekommer på webbplatsen av varumärkesrätt som tillhör det svenska företaget Company Volvo Trademark Holding AB och/eller det svenska företaget AB Volvo och/eller associerat dotterbolag.

Inga garantier eller utfästelser

Informationen på denna webbsida har sammanställts med omsorg. Dock påtar vi oss inget ansvar med avseende på aktualitet, korrekthet, fullständighet och/eller kvalitet. Utom i händelse av uppsåtlig handling ska Volvo inte under några omständigheter vara ansvarigt gentemot tredje part för direkt och/eller indirekt förlust som uppkommer till följd av användning av denna webbplats eller webbplatser som är länkade till den, inklusive, men inte begränsat till, inkomstbortfall, avbrott i verksamhet, förlust av programvara eller förlust av data i informationshanteringssystem eller andra system, även om särskild hänvisning gjorts till risken för sådan skada eller förlust.

Tjänster som erbjuds på denna webbplats kan komma att ändras och är icke bindande, om inte annat uttryckligen anges. Delar av webbplatsen och/eller hela erbjudandet kan komma att ändras, kompletteras, raderas eller upphöra utan särskilt meddelande.

Volvo påtar sig inget ansvar, och lämnar i synnerhet inga garantier eller utfästelser rörande andra webbplatser som du kan komma åt från denna webbplats. Möjligheten till åtkomst av sådana webbplatser ska endast betraktas som hjälp och innebär inte att Volvo påtar sig något ansvar för innehåll på användning av dessa webbplatser. Vidare måste du implementera lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din utrustning inte infekteras av virus, maskar, trojaner och/eller andra skadliga data, oavsett vad du använder. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

Informationen som är publicerad på webbplatsen kan innehålla information om och hänvisningar till Volvos produkter, tjänster etc., som inte är registrerade eller finns tillgängliga i ditt land. Det kan inte garanteras att denna information är korrekt, eftersom informationen förändras samt styrs av specifika förutsättningar eller tillgänglighet. Därför kan det inte utifrån dessa hänvisningar antas att Volvo avser att registrera dessa produkter, tjänster, etc. för ditt land. Mer information om produkter, tjänster etc., som kan vara tillgängliga för dig eller som kan beställas, finns hos din lokala återförsäljare.

Om du har frågor rörande ovanstående är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter under Kontakta oss på Volvo Pentas webbplats).